Pròiseactan - Na hEalaíona & Oidhreacht

An Leabhar Mòr

An Leabhar Mòr

Bhí Colmcille ar phríomhthacaithe airgeadais ag aisling uaillmhianach a thóg seacht mbliana le cur i gcrích agus a sháraigh a raibh cách ag súil leis.

Féilte

Féilte

Ag leibhéal an phobail is bealach cinnte é daoine ó chúlraí éagsúla a thabhairt le chéile chun ceol agus cultúr a cheiliúradh ná trí fhéilte a reáchtáil. Ó bunaíodh é tá Colmcille ag tabhairt tacaíochta agus maoiniú do gach cineál féile.

Comhoibriú Amharcealaíona Comhaimseartha

Comhoibriú Amharcealaíona Comhaimseartha

Thug Colmcille tacaíocht do chlár a bhain le scéim a bhunú a thabharfadh ealaíontóirí idirnáisiúnta go dtí ceantair Ghaeltachta le bheith ag obair i gcomhar le healaíontóirí ón áit ina mbeadh siad ar cuairt chun cláir oibre ar leith a chur i gcrích.

Clár Malartaithe Ealaíontóirí

Clár Malartaithe Ealaíontóirí

Rinne Colmcille forbairt ar scéim phíolótach chun clár malartaithe idirnáisiúnta amharcealaíona a bhunú idir ceantair Ghaeltachta na hÉireann agus na hAlban. Malartaíodh dhá ealaíontóir óga a bhfuil gealladh fúthu ar feadh tréimhse chónaitheach 3 mhí.

Drámaíocht

Drámaíocht

Thug Colmcille tacaíocht don léiriú comhpháirtíocht amharclainne idir Ababú (Tuaisceart Éireann) agus Tosg (Albain) agus an leagan Gaeilge de An Coille Ghruamach, dráma geamaireachta/fantaisíochta le Síomón Mac Coinnich, nach maireann.

Damhsa

Damhsa

Thug Colmcille cúnamh do thuras deich lá go hÉirinn ag damhsóirí as Albain le fáil amach faoin cheangal idir damhsa céime na hAlban agus stíl damhsa sean-nóis na hÉireann, agus an t-idirghaol atá ag Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann lena bhfoirmeacha damhsa faoi seach.

Scoil Samhraidh Willie Clancy

Scoil Samhraidh Willie Clancy

Seo an scoil samhraidh cheoil is mó agus is rathúla in Éirinn. Tá Colmcille ag cur maoiniú ar fáil do chion Ghaeilge na hAlban sa scoil samhraidh le blianta anuas, le ceoltóirí Gaeilge ó Albain, leithéid Màiri Nic a Ghobhainn, Anna Mhòireach, Griogair Labhruidh agus daoine eile go mór chun cinn sa Scoil Samhraidh.

Píobairí Ard Mhacha agus Fèis an Earraich

Píobairí Ard Mhacha agus Fèis an Earraich

Oileann Píobairí Ard Mhacha ceoltóirí óga ó dheisceart Uladh in ionaid in Ard Mhacha agus Muineachán. Tá ról comhchosúil ag Fèis an Earraich ar Oileán Sgitheanach.

Èirinn is Alba

Èirinn is Alba

Ag an Mòd in 2008 agus ag an Oireachtas in 2009, thug Colmcille cuireadh d’amhránaithe agus do dhamhsóirí sean-nóis grúpa a bhunadh a d’oibreodh le chéile chun sárthaispeántas den cheol agus den chultúr Ghaelach a chur os comhair lucht éisteachta de chainteoirí Ghaeilge na hAlban.

Fèis nan Òran

Fèis nan Òran

Le roinnt blianta anuas tá Colmcille ag eagrú féile sean-nóis i dTí Chulainn, sa Mhullach Bán. Bhí an líon céanna ceoltóirí Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann ann, agus mealladh lucht éisteachta as Baile Átha Cliath, Gaillimh agus ar fud Uladh.

Duais Cholmcille

Duais Cholmcille

Bíonn féile idirnáisiúnta filíochta i mBéal na mBuillí i gContae Ros Comáin mar a dtugtar an stádas céanna d’fhilíocht na Gaeilge ná mar a thugtar d’fhilíocht an Bhéarla. Tá duaischiste curtha ar fáil ag Colmcille fá choinne dánta i nGaeilge na hÉireann nó i nGaeilge na hAlban.

An Guth

An Guth

Tá tacaíocht tugtha ag Colmcille do gach ceann de na sé eagrán de An Guth, foilseachán a soláthraíonn fóram éifeachtach d’fhilíocht Gaeilge as Éirinn agus as Alban.

Féile na Gréine

Féile na Gréine

Le roinnt blianta anuas tá Colmcille ag tacú le rannpháirtíocht ealaíontóirí Ghaeilge na hAlban ag Féile na Gréine, féile a cheiliúrann grianstad an tsamhraidh, ar an Coireán, Co. Chiarraí. In 2010 bhí lúcháir ar an fhile chlúiteach Albanach, Aonghas MacNeacail, theacht ar ais chun na féile fá choinne an dara le dhá bhliain anuas.

Glaschú na nGael

Glaschú na nGael

Agus cathair Ghlaschú chomh mór sin chun cinn i saol agus i gcuimhní na gcainteoirí Gaeilge Éireannacha Albanacha, d’eagraigh Colmcille, i gcomhpháirt le Conradh na Gaeilge agus Ceol 's Craic, d’eagraigh siad Glaschú na nGael, deireadh seachtaine rathúil de theanga, de cheol agus de chuideachta.

Amra Choluim Cille

Amra Choluim Cille

Bhí sraith pictiúir ghalánta leis an ealaíontóir Brian Ferran, bunaithe ar an dán Amra Choluim Chille ón séú céad, i gceartlár togra a forbraíodh i gcomhpháirtíocht idir Colmcille, Iontaobhas ULTACH (eagraíocht trasphobail Gaeilge lonnaithe i mBéal Feirste), agus PNE, An Ghníomhaíocht Ealaíne Gàidhlig.

Lucht na Salm as Leòdhas

Lucht na Salm as Leòdhas

Rinne Lucht na Salm as Leòdhas cion nach beag in obair Cholmcille agus ar son tuiscint trasphobail i dTuaisceart Éireann.

Fèill Chaluim Chille

Fèill Chaluim Chille

Is é an 9ú lá Meitheamh Lá Fhéile Naomh Colmcille. D’eagraigh Colmcille an chéad Fhéile Cholmcille i nGleann Cholm Cille, i gcomhpháirtíocht le hOideas Gael i 2007.

Saol na nGael

Saol na nGael

Sheol Colmcille mórchomórtas grianghrafadóireachta a raibh de chuspóir aige grianghraif a fháil a léiríonn saol chainteoirí Ghaeilge na hAlban nó Ghaeilge na hÉireann, nó saol na bpobal Gaeilge sa dá thír.

Seisiúin Cholmcille

Seisiúin Cholmcille

Thug Colmcille tacaíocht do thionscadal uaillmhianach chun sraith de shé chlár teilifíse leathuaire a léiriú, sraith a d’fhiosródh comhoidhreacht cheol na hAlban agus na hÉireann agus, go háirithe, an amhránaíocht Ghaelach.