Treoir

(Is é 21 Feabhra 2014 an chéad spriocdháta eile le haghaidh iarratais in Éirinn; féach www.gaidhlig.org.uk airson iarratais as Albain.

Treoir


Cúlra

Comhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig is ea Colmcille, agus tá an dá eagraíocht ag comhoibriú le tosaíochtaí an tionscnaimh a chur i bhfeidhm in Albain agus in Éirinn.
Scéim deontas Cholmcille

Cuirfimid fáilte roimh iarratais ar son tionscnamh a chuirfidh ceann amháin, ar a laghad, de na tosaíochtaí a leanas chun cinn:
• Scileanna Teanga – Gaeilge na hAlban in Éirinn nó Gaeilge na hÉireann in Albain.
• Cainteoirí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban a thabhairt le chéile.
• Caidreamh a chothú idir pobail labhartha Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban.
• Úsáid agus comhthuiscint a éascú, nuair atá Gaeilge na hAlban hÉireann agus Gaeilge na hÉireann hAlban á labhairt ag an aon ócáid amháin.
• Dea-chleachtas a roinnt san fhorbairt teanga nó san fhorbairt pobal teanga.
• Feasacht ar theanga agus ar chultúr Ghaeilge na hÉireann a chur chun cinn in Albain agus feasacht ar theanga agus chultúr Ghaeilge na hAlban a chur chun cinn in Éirinn.
• Gaeilge na hÉireann nó Gaeilge na hAlban nó a bpobail teanga a neartú tríd an nasc idir an dá theanga nó lucht a labhartha a chur chun cinn.

Chomh maith leis na tosaíochtaí seo, tá sé riachtanach nasc soiléir idir Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban a bheith follasach i ngach iarratas.

Tosaíochtaí breise an babhta maoinithe seo:


Slí Cholmcille & nascanna pobail

Tá Colmcille go mór i bhfách le imeachtaí pobail a chur chun cinn a bhfuil nasc acu le Slí Cholmcille in 2014.


Ba cheart na pointí a leanas a thabhairt do d’aire agus tionscadal á phleanáil:
• Ní mór na costais a bhaineann le himeachtaí pobail, cuairteanna ar shuíomh luathstaire mar shampla, a bheith measartha.
• Ba cheart go nascfadh imeachtaí teanga agus oidhreacht.
• Ba cheart go gcuirfeadh imeachtaí feasacht ar Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban agus ar naisc idir Éirinn agus Albain chun cinn.
• Tabharfar tosaíocht do thionscadail a nascann dhá shuíomh nó níos mó ar an tSlí.
• Caithfidh an t-iarratas úsáid Ghaeilge na hÉireann nó Ghaeilge na hAlban a shonrú le linn an chláir.
• Sula ndéantar iarratas, gabh i dteagmháil le Maolcholaim Scott ag +44 (0)28 90 890 983 nó mscott@forasnagaeilge.ie.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas


Ba cheart iarratais ar mhaoiniú a bheith ag Foras na Gaeilge chomh luath agus is féidir ach ní níos moille ná 5pm 21 Feabhra 2014.
Ní ghlacfaidh Foras na Gaeilge le hiarratais a gheofar i ndiaidh an ama sin.
Cad é a tharlóidh i ndiaidh iarratas a chur isteach?
Gheobhaidh gach iarrthóir admháil ag deimhniú go bhfuarthas a n-iarratas.

Má cheadaítear maoiniú, cuirfear litir thairisceana chuig an iarrthóir ag míniú leibhéal an mhaoinithe atá aontaithe agus na coinníollacha faoina n-íocfar an maoiniú.
Beidh ar gach iarrthóir rathúil litir chomhaontaithe shínithe a cur ar ais taobh istigh de mhí.
Beidh sé riachtanach dáta tosaigh an tionscadail agus sonraí cuntas bainc na heagraíochta a dheimhniú.
Tuilleadh eolais

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó:-
Éire Thuaidh:


Maolcholaim Scott,
Oifigeach Forbartha, Colmcille
Foras na Gaeilge,
Teach an Gheata Thiar,
2-6 Sráid na Banríona,
Béal Feirste.
BT1 6ED
Fón: +44 (0) 28 90 890 983
Ríomhphost: mscott@forasnagaeilge.ie

Éire Theas:


Noeleen Ní Cholla
Oifigeach Forbhartha, Colmcille
Foras na Gaeilge, An Chrannóg,
Srath na Corcra,
Doirí Beaga, Gaoth Dobhair,
Contae Dhún na nGall.
Fón: + 353 (0) 74 95 60 113
Líne Dhíreach: + 353 (0) 74 95 58121
Ríomhphost: nnicholla@forasnagaeilge.ie