Maoiniú

Treoir

  • Tá scéim deontas Cholmcille oscailte d’iarratais ar dheontais le haghaidh tionscadail a chuireann aidhmeanna Cholmcille chun cinn.
  • Is é an 12 Deireadh Fómhair 2016 an spriocdháta le haghaidh iarratas.
  • Tá an fhoirm iarratais le fáil ag www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe       


Cúlra

Comhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig is ea Colmcille, agus tá an dá eagraíocht ag comhoibriú le tosaíochtaí an tionscnaimh a chur i bhfeidhm in Albain agus in Éirinn.
        

Scéim deontas Cholmcille

Cuirfimid fáilte roimh iarratais ar son tionscnamh a chuirfidh ceann amháin, ar a laghad, de na tosaíochtaí a leanas chun cinn:
• Scileanna Teanga – Gaeilge na hAlban in Éirinn nó Gaeilge na hÉireann in Albain.
• Cainteoirí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban a thabhairt le chéile.
• Caidreamh a chothú idir pobail labhartha Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban.
• Úsáid agus comhthuiscint a éascú, nuair atá Gaeilge na hAlban hÉireann agus Gaeilge na hÉireann hAlban á labhairt ag an aon ócáid amháin.
• Dea-chleachtas a roinnt san fhorbairt teanga nó san fhorbairt pobal teanga.

• Feasacht ar theanga agus ar chultúr Ghaeilge na hÉireann a chur chun cinn in Albain agus feasacht ar theanga agus chultúr Ghaeilge na hAlban a chur chun cinn in Éirinn.

• Gaeilge na hÉireann nó Gaeilge na hAlban nó a bpobail teanga a neartú tríd an nasc idir an dá theanga nó lucht a labhartha a chur chun cinn.

Chomh maith leis na tosaíochtaí seo, tá sé riachtanach nasc soiléir idir Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban a bheith follasach i ngach iarratas.


Mar is féidir iarratas a dhéanamh

Ba cheart d’iarrthóirí labhairt linn chomh luath agus is féidir má bhíonn ceisteanna acu. Ina dhiaidh sin, ba cheart don iarrthóir an fhoirm iarratais a chomhlánú agus a chur chuig Foras na Gaeilge mar aon leis na doiciméid ábhartha. Tá sé riachtanach cuntas gníomhach bainc a bheith acu ag an am a gcuirtear isteach an t-iarratas.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar dheontas suas go £10,000/€12,000 ach ní níos mó ná 80% de chostais an tionscadail.

Is ceart don iarrthóir a chinntiú, nach ó Fhoras na Gaeilge nó ó Bhord na Gàidhlig a thagann sciar ar bith eile d’ioncaim an tionscadail seo.