Teagmhálacha

Maolcholaim Scott
Oifigeach Forbartha Cholmcille

Foras na Gaeilge, Teach an Gheata Thiar,
2-6 Sraid na Banríona, Béal Feirste. BT1 6ED
Fón: +44 (0) 28 90 890 983
R-phost: mscott@forasnagaeilge.ie

Albain:

Oifigeach Forbartha Cholmcille (Albain)

Bòrd na Gàidhlig, Darach, Fèith nan Clach, Inbhir Nis IV2 7PA
Fòn: +44 (0) 1463 225 454