Cuir ar n-ainm ris an liosta puist againn airson brathan-naidheachd agus cuairt-litrichean fhaighinn air dè a tha a’tachairt [ OR, dè tha dol, dè tha ùr] air an làrach-lìn againn.

D’fhiosrachadh

Feumar gach roinn le reultag (*) a’ lìonadh

Ceum 1: Lìon a-steach am fiosrachadh gu h-ìosal

A chiad ainm:*

Cinneadh:*

Post-Dealain:*

Dh’fhaodadh Colmcille.net fiosrachadh bunaiteach a thug sibh seachad a’ chleachdadh airson Fios a chuir thugaibh mu stuthan eile. Mur a bheil sibh ag iarraidh am fiosrachadh seo, cuir sràc an seo.

Poileasaidh Dìomhaireachd

Chruthaich Colmcille an aithris seo air dìomhaireachd a shealltainn gu bheil sinn a’cur romhainn gu daingeann gun tèid fiosrachadh pearsanta a chumail dìomhair agus fo rùn. Tha na leanas a’ mineachadh na dòighean a tha colmcille.net a’cleachdadh air fiosrachadh a chruinneachadh agus a sgaoileadh.

Faodaidh neach sam bith ar làraich-lìn a choimhead agus feum a dhèanamh de ghrunnd dhe ar seirbhisean, gun dad innse mun deidhinn fhèin. Ach tha a h-uile duine a nì feum de sheirbhisean air-loidhne Cholmcille, no seirbhisean gabhail pàirt, ag innse cò dhiù an ainm agus an seòladh puist-dealain. Cha toir sinne am fiosrachadh sin seachad do neach sa bith eile.
Chan eil sinn a’ leantail neach air-loidhne no a’ coimhead dè na làraich-lìn eile air an tadhail iad.

Fiosrachadh a tha colmcille.net a’ tional:

Tagraidhean Foirm / Gabhail Pàirt

Ma tha daoine deònach brath a chur gu Colmcille mu dheidhinn ar bathar agus ar seirbhisean, feumaidh iad fiosrachadh pearsanta a chuir a-steach. A measg nan seirbhisean far am feumar an-dràsta ainm a chuir a-staigh, tha:

Anns an fhiosrachadh a thèid iarraidh nuair a chuireas neach brath gu Colmcille mu dheidhinn seirbhis, dh’fhaodadh gum bi ainm agus seòladh puist-dealain. Agus nuair a chuireas neach brath thugainn mu dheidhinn seirbhis, tha an roghainn aca pàirt a ghabhail ann an seirbhisean eile, leithid fiosrachadh, no tairgsean, fhaighinn le post-dealain.

Cookies

Chan eil cookies gan cleachdadh air làrach-lìn Colmcille.

Fiosrachadh fèin-chlàraichte leis an làrach-lìn:

Tha sinn a’ cleachdadh bhur seòladh IP, uidheam-siubhail eadar-lìn, agus seòladh an làraich bhon tàinig sibh gu Colmcille gus ar cuideachadh ma bhios duilgheadas le ar seirbhis eadar-lìn, a’rianachadh ar làrach, agus gus luchd-cleachdaidh air leth aithneachadh. Tha sinn a’cleachdadh bhur seòladh IP gus fiosrachadh mu àite no dùthaich luchd-tadhail a thogail anns an fharsaingeachd. Chan eil sinn a’sealltainn greim dhen fhiosrachadh seo do neach sa bith eile.

Ceanglaichean a-muigh:

Tha ceangail air an làrach seo, gu làraich eile. Chan eil uallach sam bith air Colmcille airson cleachdaidhean dìomhaireachd làraich eile, no dè a th’orra.

Tèarainteachd:

Tha ceuman tèarainteachd an sàs air an làrach seo gus am fiosrachadh air a bheil smachd againn a dhìon, gus nach tèid a chall, a chur gu mì-fheum, no atharrachadh. Gu mì-fhortanach, chan eil leithid de rud ann ri barrantas 100% cinnteach gum bì fiosrachadh sam bith a thèid a chur air an eadar-lìon tèarainte. Mar sin, ged a nì sinne a h-uile dìcheall gus bhur fiosrachadh pearsanta a dhìon, chan eil Colmcille air chothrom dhol an urras no barrantas a thoirt seachad gum bì am fiosrachadh a chuireas sibh thugainn, no na gheibh sibh bho ar bathar no seirbhisean air-loidhne, uile tèarainte, agus mar sin sè bhur cùram fhèin a th’ann. [ OR, tha an t-uallach oirbh pfhèin air a shon]. Aon uair is gum faigh sinne am fiosrachadh agaibh, tha sinn a’dèanamh a h-uile dìcheall gus a bhi cinnteach gum bì e tèarainte air na siostaman againn.