Pròiseactan - Daoine Òga

Youth Parliament

Pàrlamaid na h-Òige

Tha Pàrlamaid na h-Òige air a bhith na phrìomh phròiseact aig Colmcille, a’tarraing còmhla oileanaich a Èirinn agus Alba aig cruinnichidhean ann an Ìle agus anns an Eilean Sgitheanach ann an Alba, agus an Doire, Àrd Mhacha, an Ceathramh Ruadh agus Corcaigh ann an Èirinn.

Ri Chèile

Ri Chéile

Airson grunnan bhliadhnaichean tha Colmcille air a bhith a’ toirt taic do thachartas labhairt-poblach ann an Gàidhlig agus Gaeilge do sgoilearan anns a chiad bhliadhnaichean dhan àrd-sgoil.

Lasair Acting Workshops

Bùthtean-Obrach Lasair airson Cleasachd

Thug Colmcille cùltaic do iomairt Lasair gus cùrsa drama trì seachdainean, agus sgoil-shàmhraidh ann an Gaeilge agus Gàidhlig, a chruthachadh dhan òigridh