√Čire is Alba

Aig a Mhòd ann an 2008, agus aig an Oireachtas ann an 2009, thug Colmcille cuireadh do sheinneadairean Gàidhlig agus do dhannsairean shean-nòs, buidheann a chuir air chois a’ thaisbeanadh ceòl agus cultar Gàidhlig do luchd-èisteachd le Gàidhlig.

Se an seinneadair agus am beul- aithrisiche Lilis Ó Laoire a Dùn na nGall a bha air ceann gnothaich ann an Gàidhlig agus Gaeilge. Cuideachd an làthair bha am pìobaire agus an seinneadair Ailean Dòmhnallach, Màiri Nic a’ Ghobhainn agus Màiread Stiùbhart. Measg nan dannsairean bha Frank McConnell agus Brian Cunningham.