Seiseanan Cholmcille

Thug Colmcille taic do phròiseact adhartach airson sia prògraman leth-uair air telebhisein, a’ rannsachadh agus a’ togail cliù an dualchais choitchinn aig ceòl na h-Alba agus na h-Èireann, is gu h-àraid òrain Ghàidhlig.

Làidir a thaobh cultar ach ruigsinneach dhan choimhearsnachd, chaidh an sreath phrògraman seo a’ chraoladh ann an Alba, an Èirinn agus air feadh Bhreatainn.