Co-obrachadh anns na h-Ealain Faicsinneach Ùra

Thug Colmcille taic do phrògram a chuir air bhonn sgeama anns an deach luchd-ealain eadarnàiseanta a’ thoirt gu sgìrean Gàidhealach a dh’obair cuide ri luchd-ealain na sgìre airson saothair ealain ùr a thoirt gu buil.

B’e FAIRE : Cuimhneachain Co-aoiseach ainm a’ phròiseict seo a mhair ochd mìosan deug ann an Gaeltacht Dhùn na nGall, air a riochdachadh le Cló Ceardlann na gCnoc.