Fèisean

Aig ìre coimhearsnachd se fèisean aon dòigh cinnteach air daoine de gach aois is dreuchd a tharraing còmhla an luib ceòl agus cultar. Bho thòisich e, tha Colmcille air taic agus ionmhas a thoirt do fhèisean den h-uile seòrsa.

Mar eisimpleir, tha Colmcille a’ toirt taic do Féile Chóilín Sheáin Dara. Chruthaich seo deasbadan poblach ann an Gàidhlig agus Gaeilge le “Gàidhlig ann an Èirinn”; Thug e còmhlain Gàidhealach mar na “Pneumatic Drills” gu Conamara. Thug an còmhlan Leòdhasach “Face the West” òrain Ghàidhlig agus ceangal ri coimhearsnachd Albannach gu Eilean Thòraigh. An luib fèisean eile tha: Ceòlas Fèis Phiobaireachd Eadarnàiseanta Uilleam Cheanadach; Ceòl Nis; Fèis nan Òran; Ceòl na Mara; Féile Chomórtha Joe Éinniú; Féile an Phíobaire/Rathlin Airs; Córacha la Chéile’;  Feile an Earagail; Éigse na nGlinntí; Bláthanna;Féile Reachrann; Ó Bhéal go Béal Feirste and  Féile Gort a’ Choirc.