An Guth

Thug Colmcille taic do na sia irisean de “An Guth” a tha air fhoillseachadh mar fhòram èifeachdach airson bàrdachd Ghàidhlig a Èirinn agus Alba.

Anns an iris is ùire, An Guth 6, tha bàrdachd is eadartheangaichidhean le Meg Bateman, Maoilis Caimbeul, Déaglán Collinge agus mòran eile.