Duais Cholmcille

Tha Fèis Bàrdachd Eadarnàiseanta ga cumail ann an Strokestown ann an Contaigh Ros Comain, far a bheil Gàidhlig aig an aon inbhe ri Beurla. Thug Colmcille seachad airgead–duais airson bàrdachd ann an Gàidhlig no Gaeilge.

Bidh na bàird air an liosta thaghte a’ nochdadh aig oidhche shònraichte de bhàrdachd Ghàidhlig agus aig leughaidhean eile fad na fèise. Airson fiosrachadh air fèisean 2010 agus 2011 faic
www.strokestownpoetry.org