Pròiseactan - Na h-Ealain & Dualchas

An Leabhar Mòr

An Leabhar Mòr

Tha Colmcille air a bhith a measg na prìomh bhuidhnean a thug taic airgid do lèirsinn adhartach a thug seachd bliadhna ga chruthachadh agus a rinn nas fheàrr na bhathar a’ sùileachadh.

Festivals

Fèisean

Aig ìre coimhearsnachd se fèisean aon dòigh cinnteach air daoine de gach aois is dreuchd a tharraing còmhla an luib ceòl agus cultar. Bho thòisich e, tha Colmcille air taic agus ionmhas a thoirt do fhèisean den h-uile seòrsa.

Visual Contemporary Art Collaboration

Co-obrachadh anns na h-Ealain Faicsinneach Ùra

Thug Colmcille taic do phrògram a chuir air bhonn sgeama anns an deach luchd-ealain eadarnàiseanta a’ thoirt gu sgìrean Gàidhealach a dh’obair cuide ri luchd-ealain na sgìre airson saothair ealain ùr a thoirt gu buil.

Artists’ Exchange Programme

Program Iomlaid Luchd-Ealain

Chuir Colmcille air chois sgeama dearbhaidh airson prògram iomlaid luchd-ealain eadar Gaidhealtachdan Èirinn agus Alba. Rinn dà neach-ealain òg iomlaid airson trì mìosan.

Drama

Dràma

Thug Colmcille taic do leasachadh air compàirteachais eadar na buidhnean-cluiche Ababu (Èirinn a Tuath) agus Tosg (Alba) ann a bhith riochdachadh pantomime/drama, An Coille Ghruamach, a chaidh a chruthachadh le Sìm MacCoinnich nach maireann, ann an Gaeilge.

Dance

Dannsa

Thug Colmcille taic do chuairt deich latha a ghabh dannsairean a Alba gu Èirinn a rannsachadh ceanglaichean eadar dannsa-ceum Albannach agus dannsa Èireannach san t-seann-nòs, agus an dlùth-cheangal aig Gàidhlig agus Gaeilge ris an dà sheòrsa dannsa.

Scoil Samhraidh Willie Clancy

Scoil Samhraidh Willie Clancy

Seo an tè is motha agus is soirbheachaile de sgoiltean-ciùil na h-Èireann.

Armagh Pipers Club & Fèis an Earraich

Club Phiobairean Àrd Mhacha & Fèis an Earraich

Tha Club Phiobairean Àrd Mhacha a’ trèanadh luchd-ciùil òga bho Cheann a Deas Ulaidh ann an ionadan ann an Àrd Mhacha agus Muineachán.

Éire is Alba

Éire is Alba

Aig a Mhòd ann an 2008, agus aig an Oireachtas ann an 2009, thug Colmcille cuireadh do sheinneadairean Gàidhlig agus do dhannsairean shean-nòs, buidheann a chuir air chois a’ thaisbeanadh ceòl agus cultar Gàidhlig do luchd-èisteachd le Gàidhlig.

Fèis nan Òran

Fèis nan Òran

Airson grunnd bhliadhnaichean, chuir Colmcille air bhonn fèis sean-nòs ann an Tí Chulainn, An Mullach Bán.

Duais Cholmcille

Duais Cholmcille

Tha Fèis Bàrdachd Eadarnàiseanta ga cumail ann an Strokestown ann an Contaigh Ros Comain, far a bheil Gàidhlig aig an aon inbhe ri Beurla. Thug Colmcille seachad airgead–duais airson bàrdachd ann an Gàidhlig no Gaeilge.

An Guth

An Guth

Thug Colmcille taic do na sia irisean de “An Guth” a tha air fhoillseachadh mar fhòram èifeachdach airson bàrdachd Ghàidhlig a Èirinn agus Alba.

Féile na Gréine

Féile na Gréine

Airson deannan bhliadhnaichean tha Colmcille air taic a chumail ri luchd-ealain Ghàidhlig a’ frithealadh Fèile na Grèine ann an Waterville, Co. Chiarrai.

Glaschú na nGael

Glaschu nan Gaidheal

Le Baile Ghlaschu cho cudromach ann am beatha agus cuimhne luchd na Gàidhlig a Èirinn agus Alba, chuir Colmcille, ag obair ann an co-bhann ri Conradh na Gaeilge agus Ceòl is Craic, air chois an deireadh sheachdain shoirbheachail de chànan, ceòl agus craic, Glaschu nan Gàidheal.

Amra Choluim Cille

Amra Choluim Cille

Bha sreath àlainn de dheilbh leis an fhear-ealain Brian Ferran stèidhichte air a bhàrdachd Amra Choluim Chille bhon 6mh linn, aig cridhe pròiseact a chaidh a’ leasachadh le co-bhanntachd eadar Colmcille, Urras Ultach, pròiseact thar-coimhearsnachd Gaeilge stèidhichte am Béal Feirste, agus Pròiseact nan Ealan.

Lewis Psalm Singers

Luchd na Sailm

Tha Luchd na Sailm a Leòdhas air taic mhòr a chuir ri obair Cholmcille agus ri tuigse eadar-coimhearsnachd ann an Èirinn a Tuath.

Fèill Chaluim Chille

Fèill Chaluim Chille

Se an 9mh latha den Ògmhios latha fèile an Naoimh Chalum Cille. Ann an 2007 chuir Colmcille air dòigh a chiad Fèile Chaluim Chille ann an Gleann Cholm Cille, ann an co-bhann ri Oideas Gael.

Saoghal nan Gaidheal

Saoghal nan Gàidheal

Chuir Colmcille air bhog farpais mhòr thogail dhealbh-camara, ag amas air beatha luchd na Gàidhlig no Gaeilge a’ ghlacadh, agus beatha nan coimhearsnachdan Gàidhlig anns a dà dhùthaich.

The Colmcille Sessions

Seiseanan Cholmcille

Thug Colmcille taic do phròiseact adhartach airson sia prògraman leth-uair air telebhisein, a’ rannsachadh agus a’ togail cliù an dualchais choitchinn aig ceòl na h-Alba agus na h-Èireann, is gu h-àraid òrain Ghàidhlig.