Projects - Leasachadh Sòisealta & Coimhearsnachd

Slí Cholmcille

Slí Cholmcille

Tha Slì Cholmcille na iomairt mhòr ùr airson dualchas agus turasachd chultural, a’ ceangal àiteachan ann an Èirinn agus Alba.

Pléaraca Chonama, Nis

Pléaraca Chonamara, Nis

Se fear de na chiad iomlaidean anns an robh Colmcille an sàs iomlaid eadar Pléaraca Chonamara agus Nis ann an Eilean Leòdhais.

Ìslay – Bally Castle

Ìle – Baile Chaisteil

Tha Èirinn nas fhaisge air Eilean Ìle na a mhòr-chuid de Thìr-Mòr Alba. Tha Colmcille iar a bhith ag obair le Ionad Chaluim Chille Ìle ann a bhith leasachadh cùrsaichean cànain.

Language and Politics

Cànan & Poilitigs

Thug Colmcille taic do Oilthigh na Bànrighe ann am Béal Feirste airson sreath cho-labhairtean cànan agus poilitigs.

Cearcaill na Gàidhlig, North Lanark & Northern Ireland

Cearcall na Gàidhlig, Lannraig a Tuath & Èirinn a Tuath

Tha buidheann a Lannraig a Tuath, Cearcall na Gàidhlig, a’ ruith ionad tadhail gach seachdain le cur-seachadan do chlann agus clasaichean do dh’inbhich.

Tha e a’ frithealadh luchd na Gàidhlig agus luchd-ionnsachaidh ann an Àrd-Righ agus Coatbridge, le ceanglaichean ri Sgoil Ghàidhlig Chondobhrait.

Iomain Cholmcille

Iomain Cholmcille

Chuir Iomain Cholmcille geamaichean air dòigh eadar sgiobaidhean le Gàidhlig bho Èirinn agus Alba.

TG4

TG4

Tha Colmcille a’ toirt taic do TG4 gu bhi a’craoladh gach seachdain cuid de na tha a’ nochdadh a seòmar-naidheachd BBC Alba, ach le fo-thiotalan ann an Gaeilge.