Pròiseactan - Foghlam & Ionnsachadh Fad-beatha

Creating University Links

A’ cruthachadh Ceanglaichean Oilthigh

Thug Colmcille taic do cho-bhanntachd eadar Colaisde Oilthigh Naoimh Moire ann am Béal Feirste agus Roinn Foghlaim Oilthigh Strath Chluaidh.

Schools Partnerships

Co-bhanntachd Sgoiltean

Thug Colmcille taic do dh’iomadach ceangal, compàirteachas agus iomlaid eadar sgoiltean aig ìre bun-sgoile agus àrd-sgoile.

Student Exchanges

Iomlaid Oileanach

Chuir Colmcille taic ri iomlaid oileanach trì bliadhna eadar Colaisde Bheinn na Faoghla agus Ceoltóir, Dùn na nGall, a leig le dithis oileanach bhon dà cholaisde pàirt a’ ghabhail ann an cùrsaichean a chèile fad cola-deug.