Pròiseactan - Goireasan Ionnsachaidh

Language Courses

Cùrsaichean Cànan

Ann an oidhirp gus faighinn seachad air buaidh làidir na Beurla air Gàidhlig is Gaeilge, agus gus a chonaltradh eadar luchd-labhairt nan cànan a’neartachadh, gun tilleadh chun a’chànain is treasa, tha Colmcille, bho thùs, air a bhith maoineachadh cùrsaichean Gàidhlig son luchd na Gaeilge, agus cùrsaichean Gaeilge airson luchd na Gàidhlig.

Self-teaching Courses

Cùrsaichean Fèin-theagasg

Thug Colmcille cothrom do ghrunn oileanach agus eile sgilean ann an Gàidhlig agus Gaeilge a thoirt gu ìre.