Naidheachdan Ùra

2014-05-04

2014-04-25

Ceòl Spòrs & Ealain Ghàidhlig ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair 2013

Ceòl Spòrs & Ealain Ghàidhlig ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair 2013

2013-10-03

Bidh Gàidhlig agus Gaeilge ri cluinntinn ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair, far am bi Anna Mhàrtain, seinneadair às an Eilean Sgitheanach, agus Anna Mhoireadh, seinneadair agus pìobair à Leòdhas air an àrd-urlar aig Cearta & Ceiliúradh, an fhèis chànain agus chòraichean cànain aig Pobal.

Iomain Cholmcille ann an Conamara 11 - 12 Dàmhair 2013

Iomain Cholmcille ann an Conamara 11 - 12 Dàmhair 2013

2013-10-02

Thèid an siathamh Iomain Chomcille, an co-fharpais iomain eadar-nàiseanta eadar luchd na Gàidhlig ann an Alba is Èirinn, a chumail ann an Indeabhran, Disathairne 12 Dàmhair ann an Indreabhán. Bidh sgioba a’ riochdachadh iomain na h-Alba a’ cluich dà sgioba a’ riochdachadh iomain na h-Èireann, Cumann Micheal Breathnach, Conamara Fir Uladh à Ulaidh.

Bho Chuan gu Cuan II - Gàidheil Alba ann an Canada

Bho Chuan gu Cuan II - Gàidheil Alba ann an Canada

2013-09-25

Bidh Bho Chuan gu Cuan a’ gabhail àite air 17 – 18 an Dàmhair 2013 ann an Ceàrnag Naomh Anna, Béal Feirste, agus 's ann a-mach air Gàidheil Alba ann an Ceanada bhon 18mh linn gus an 21mh linn a bhios e. Fasglaidh cùisean oidhche Diardaoin 17 an Dàmhair, agus ag leantainn fad an latha Dihaoine 18 an Dàmhair. ‘S e measgachadh a bhios ann de dh’òraidean, agus de thachartasan ealan, agus tha e ag amas air raon fairsing de luchd èisteachd a thàladh a-staigh ann. Bidh a' cho-labhairt a’ tighinn gu crìch Diardaoin 18 an Dàmhair ri cèilidh anns am bi luchd seinn agus ciùil à Canada, Alba agus Èirinn, Fin Moore agus Gràinne Holland nam measg.

Sgoilear bho Sgoil MhicNeacail a’ togail duais am farpais còmhraidh eadar-nàiseanta

Sgoilear bho Sgoil MhicNeacail a’ togail duais am farpais còmhraidh eadar-nàiseanta

2013-09-25

B’ i Peigi Ann Scott, sgoilear o Sgoil MhicNeacail, a thog duais airson an neach-òraid a b’ fheàrr san roinn Albannach de, Ri Chèile, an co-fharpais labhairt poblach eadar Alba is Èireann.

2013-04-17

Iomain Cholmcille  2012

Iomain Cholmcille 2012

2012-03-12

Thèid an còigeamh cluiche de dh’Iomain Chomcille, an co-fharpais iomain eadar-nàiseanta eadar luchd na Gàidhlig ann an Alba is Èirinn, a chumail ann am Port Rìgh, an t-Eilean Sgitheanach air Disàthairne 7mh den Ghiblean. Airson a’ chiad uair, bidh ceithir sgiobaidhean ann, a dhà a’ riochdachadh iomain na h-Alba, Alba fhèín agus sgioba a’ riochdachadh an Eilein Sgitheanaich, agus a dhà a’ cluich iomain na h-Èireann, Micheal Breathnach agus sgioba o Uladh.

Colmcille a’ cur taic ri CD ùr a tha a’ comharrachadh saidhbhreas an dualchais eadar òrain na h-Èireann ’s na h-Alba.

Colmcille a’ cur taic ri CD ùr a tha a’ comharrachadh saidhbhreas an dualchais eadar òrain na h-Èireann ’s na h-Alba.

2010-12-03

Tha dà dhualchas seinn Gàidhlig – dualchas Ulaidh agus Earra-Ghàidheal – air a riochdachadh air CD ùr a chaidh a chur air bhog air a’ mhìos seo le taic bho Cholmcille.