Ceòl Spòrs & Ealain Ghàidhlig ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair 2013

Bidh Gàidhlig agus Gaeilge ri cluinntinn ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair,  far am bi Anna Mhàrtain, seinneadair às an Eilean Sgitheanach, agus Anna Mhoireadh, seinneadair agus pìobair à Leòdhas air an àrd-urlar aig Cearta & Ceiliúradh, an fhèis chànain agus chòraichean cànain aig Pobal.


Bidh caife Gàidhlig ann cuideachd far am bi ealain , spòrs agus Gàidhlig còmhla ri Carina NicLeòid, an seinneadair Alasdair MacIlleBhàin, agus an cleasaiche siorcais Ariel Killick, agus faodaidh tu tadhal air a chaife Ghàidhlig ann an Ionad Skainos ar Rathad Bhaile Nua na hArda  eadar 12 & 4 feasgar Disathairne 5 an Dàmhair cuideachd.

Tuilleadh: www.pobal.org

Ceòl Spòrs & Ealain Ghàidhlig ann an Talla Ulaidh Didòmhnaich 6 an Dàmhair 2013