Luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Lannraig a Tuath agus Na Speiríní ag iomlaid sgeulachdan

 Tha an tadhal seo gu sgìre sa bheil lìonra làidir de sgoiltean-àraich agus bun-sgoiltean tro mheadhan na Gaeilge. Tha e air eagrachadh le Pádraigín Ní Raifeartaigh bho Sgoil-àraich na Speiríní ann am Móin na nIonadh. Bithear a’ tadhal air An Carn agus air Bun-sgoil Naoimh Brìghd ann an Tír Chiana, a thuilleadh air Coláiste Feirste far am bi co-labhairt air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Air an fheasgar ro Latha Naoimh Pàdraig, bidh tachartas tar-dhùthcha a’ gabhail àite airson na coimhearsnachd mu thimcheall Baile na Croise agus An Tobar Mór. Tha sruth mhòr tro mheadhan na Gàidhlig le sruth nas lugha sa Bheurla anns an sgoil Albannach, Bun-sgoil Chomar nan Allt. Ged a tha i ann an sgìre de bhailtean mòra, tha an sgoil coltach ann an iomadh dòigh ri Bun-sgoil Naoimh Brìghid anns An Carn.

Luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Lannraig a Tuath agus Na Speiríní ag iomlaid sgeulachdan