Maoineachadh

Airson sgeuma Cholmcille ann an Alba, feuch
http://www.gaidhlig.scot/ga/fundingschemes/

Airson sgeumaichean Cholmcille ann an Èirinn, feuch
http://www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/