Taic / Fios

Maolcholaim Scott,
Oifigeach Forbartha Cholmcille

Foras na Gaeilge, Teach an Gheata Thiar,
2-6 Sraid na Banríona, Béal Feirste BT1 6ED
Fòn: +44 (0) 28 90 890 983
Post-D: mscott@forasnagaeilge.ie

Alba:

Oifigear Leasachaidh Cholmcille

Bòrd na Gàidhlig, Darach, Fèith nan Clach, Inbhir Nis IV2 7PA
Fòn: +44 (0) 1463 225 454